Naši předchůdci

Zmínky o dřívějších průzkumech a výzkumech na Babické plošině nacházíme v literatuře od M. Kříže a F. Koudelky z roku 1902, důkladnější studie pak v díle R. Burkhardta a O. Zedníčka z let 1951-1955 a R. Burkhardta, O. Homoly a A. Ševčíka z roku 1960.

V 50. letech se praktické speleologii na plošině věnovali členové Speleologického klubu Brno. V roce 1947 se nejprve neúspěšně pokoušeli o otevírku závrtu č. 10 Zadní pole, aby posléze dosáhli úspěchu v nedalekém závrtu č. 12 Zadní pole (Dvanáctka), objevem propasťovitých prostor do hloubky 30 m. Rozsáhlé práce dále prováděli v jeskyni Kapustova a v roce 1948 otevřeném (na základě virgulových měření) Olejníčkově komíně. Tyto výsledky jsou podrobněji uvedeny ve výročních zprávách Speleologického klubu za roky 1947, 1949, 1950. Činnost klubu na Babické plošině však postupně utichla.

Další průzkumy na Babické plošině uskutečnili členové speleologického kroužku I.BZKG Brno, kteří v roce 1964 odkryli vchod nové jeskyně Ve Člopech a několik roků zde prováděli pokusy o proniknutí dále.

Naše skupina

Od roku 1972 až do současnosti se speleologickému průzkumu Babické plošiny systematicky věnuje Babická speleologická skupina. Ta se v průběhu let několikrát transformovala až do současné podoby samostatné základní organizace (pobočného spolku) největší speleolologické organizace v ČR - České speleologické společnosti.

Pracovní skupina Speleologického klubu Brno (1972-1980)

Babická skupina Speleologického klubu Brno (BSSK) byla založena v březnu roku 1972 za účelem průzkumu krasových jevů Babické plošiny. Za pracoviště byla vybrána závrtová skupina Zadní pole a žlíbek Malých a Velkých skalek u Babic. Činnost skupiny byla zahájena v červnu s cílem pokračovat ve šlépějích členů Speleologického klubu Brno z roku 1947. Skupinová základna byla zřízena v areálu školy v Babicích nad Svitavou v místnosti uvolněné MNV.

Během tohoto období se daří prodloužit jeskyni Dvanáctka (Závrt. č. 12 Zadní pole), objevit jeskyni Babickou a zahájit opětovnou otevírku tzv. Olejníčkova komínu.

V květnu roku 1977 se šel poprvé dálkový pochod Moravským krasem - Memoriál RNDr. Rudolfa Burkhardta. Měsíc květen byl vybrán jako připomínka náhlé smrti Rudolfa Burkhardta 17. května 1975. Duchovním otcem akce byl Hugo Havel, v té době byl aktivním speleologem na Býčí skále a také jednatelem této speleologické skupiny. Spolupořadatelem akce byla naše skupina společně s Babickým Sokolem.

V roce 1979 jsme zrenovovali zakoupenou maringotku coby novou skupinovou základnu.

Babická pracovní skupina, ZO ČSS 6-08 Dagmar (1980-1992)

Po vzniku České speleologické společnosti se Babická skupina v roce 1980 spojuje se skupinou Dagmar (ZO 6-08) a stává se její pracovní skupinou.

Samostatná ZO ČSS (od 1992)

Začátkem roku 1992 objevujeme nové rozsáhlé prostory v jeskyni Sedma a následně dne 6. 10. 1992 zakládáme samostatnou základní organizaci České speleologické společnosti číslo 6-28.

V následujících letech činíme zásadní objevy v jeskyni Větrná propast (1996-97, 2003, 2007), objevujeme novou jeskyni Devítka (1997-98), otevíráme nadějnou lokalitu Krvák (2003) a propojujeme jeskyně Větrná propast a Dvanáctka do jednoho systému „Zadní pole“ (2009).

Po 26 letech skupinového života v naší staré dobré maringotce dne 3. 12. 2005 „kolaudujeme“ novou základnu.